Eetilised põhimõtted

Eetilised põhimõtted

RASEDUSKRIISI NÕUSTAJA EETILISED PÕHIMÕTTED

  1. Heategemine. Raseduskriisi nõustaja tegutseb professionaalses tegevuses oma klientide/patsientide heaolu nimel. Ta kaitseb nende õigusi ja väärikust suhetes nii kolmandate osapoolte, institutsioonide kui ka teraapia- või/ja väljaõppegruppidega. Juhul kui professionaalse tegevuse käigus kerkib esile konflikte, tegutseb raseduskriisi nõustaja kahjude minimeerimise, hüvangu ja klientide heaolu edendamise suunas.
  2. Mittekahjustamine. Raseduskriisi nõustaja ei kasuta oma teadmisi ja oskuseid klientide/patsientide ja nende lähedaste, teiste inimeste või/ja organisatsioonide kahjustamiseks.
  3. Autonoomia austamine. Raseduskriisi nõustaja austab patsientide/klientide õigust enesemääratlemisele ning abistab neid otsustamisprotsessis ilma, et püüaks neid mingil moel mõjutada või/ja nendega manipuleerida.
  4. Õiglus. Raseduskriisi nõustaja aktsepteerib tõsiasja, et erapooletuse ja õigluse huvides ei tohi ligipääs nõustamisteenustele olla piiratud etnilist kuuluvust, rassi, poliitilist orientatsiooni, seksuaalset orientatsiooni jms puudutavatel kaalutlustel. Ainsad eetiliselt aktsepteeritavad piirangud on seotud praktiseeritava meetodi piirangute ja raseduskriisi nõustaja pädevusega. Raseduskriisi nõustaja peab alati veenduma selles, et ta ei ületaks oma pädevuse piire ning töötab kliendi/patsiendi huvidest lähtuvalt.

 

EETILISED REEGLID

  1. Vastutus. Praktikuna on raseduskriisi nõustaja teadlik mõjust, mis tal on või võib olla inimestele ja perekondadele, kellega tal on professionaalne suhe, ning lisaks ka sotsiaalsele või/ja organisatsioonilisele keskkonnale. Raseduskriisi nõustaja peab kindlustama selle, et ta ei kasutaks oma professionaalseid võimeid ja teadmisi ebakorrektselt või/ja viisidel, mis rikuvad kliendi/patsiendi heaolu või/ja raseduskriisi nõustaja eetika põhimõtteid. Raseduskriisi nõustaja peab olema ette valmistatud selleks, et klienti/patsienti kahjustamata tulla toime võimalike negatiivsete reaktsioonidega, mis võivad individuaal- või paarinõustamisel esile kerkida.
  2. Pädevus. Raseduskriisi nõustaja kohustuseks on säilitada kõrge pädevusstandard, seda nii avalikkuse kui professionaalsete ühenduste huvides. Raseduskriisi nõustaja peab  tunnetama oma pädevuse piire, praktiseerides meetodeid ja tehnikaid, milleks ta on kvalifitseeritud, säilitamaks oma teadmiste taset vastavas valdkonnas ning sellega seotud valdkondades. Jätkuv väljaõpe, millest olulist rolli mängib supervisioon, on hädavajalik kõrge pädevusetaseme hoidmiseks. Raseduskriisi nõustaja austab olemasolevaid professionaalseid standardeid ja kui need on puuduvad või ebapiisavad, lähtub kliendi/patsiendi  heaolu huvides. Kui isiklikud või terviseprobleemid mõjutavad raseduskriisi nõustaja võimet tegutseda klientide/patsientide heaolu huvides, vähendab raseduskriisi nõustaja professionaalse tegevuse määra või isegi katkestab tegevuse seniks, kuni on oma probleemid lahendanud.
  3. Konfidentsiaalsus. Raseduskriisi nõustaja kohustus on kaitsta nõustamise käigus omandatud konfidentsiaalset informatsiooni. Sellest infost võib edastada osa teistele inimestele või institutsioonidele ainult asjassepuutuva isiku kirjalikul nõusolekul. Ainsad erandid konfidentsiaalsuse reeglile on olukorrad, kus konfidentsiaalsuse säilitamine seaks ohtu isiku enda või teised inimesed. Kui klient/patsient on alaealine või ei saa anda informeeritud nõusolekut, näitab raseduskriisi nõustaja üles erilist hoolt kliendi/patsiendi huvide ja heaolu eest ning teeb koostööd teiste isikutega, kes on kaasatud kliendi/patsiendi eest hoolitsemisse.
  4. Austus. Austus inimväärikuse ja -õiguste vastu on raseduskriisi nõustaja läbivaks suhtumiseks kogu tema tegevuses. Raseduskriisi nõustaja austab oma klientide/patsientide inimväärikust ja -õigusi ning osaleb aktiivselt selle suhtumise kui väärtuse edasi kandmises oma klientide/patsientide ja teiste raseduskriisi nõustajate hulgas, ning sotsiaalsetes ja organisatsioonilistes keskkondades, milles ta töötab.
  5. Kliendi/patsiendi heaolu. Raseduskriisi nõustaja austab inimeste ja inimgruppide moraalseid väärtusi, kellega ta töötab ning kaitseb nende heaolu. Kliendi/patsiendi ja asutuse vahelises huvide konfliktis selgitab ta välja, milline on tema lojaalsuse ja vastutuse olemus ning suund, informeerides samal ajal kõiki osapooli oma kohustustest ja õigustest. Raseduskriisi nõustaja informeerib täiel määral oma kliente/patsiente ning isikuid, kes osalevad uurimustes, mistahes hindamis-, terapeutilise, haridusliku või kujundava protseduuri olemusest ja annab neile vabaduse valida, kas nad tahavad osaleda vastavates tegevustes või mitte. Raseduskriisi nõustaja ei osale topeltsuhetes, kui ta näeb ette, et see mõjutab kliendi/patsiendi heaolu ning lõpetab need suhted viivitamatult, kui sellised olukorrad peaksid tema praktikas tekkima.
  6. Turvalisus. Raseduskriisi nõustaja peab looma kliendi/patsiendiga suhtlemisel turvalise õhkkonna, mis soodustaks kliendi/patsiendi eneseavamist määral, mis toetaks nõustamisprotsessi kliendi/patsiendi huvidest ja vajadustest lähtuvalt. Raseduskriisi nõustaja peab tagama kliendi/patsiendi turvalisuse nõustamisprotsessi ajal.